Algemene voorwaarden

1.Algemeen: 

Elke bestelling bij TALK INTERNATIONAL impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming van de klant met de huidige voorwaarden dewelke de klant erkent gelezen en aanvaard te hebben. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele bestel- of aankoopvoorwaarden van de klant zelfs indien (i) deze laatste eerder aan TALK INTERNATIONAL werden overgemaakt dan deze voorwaarden aan de klant en/of zelfs indien (ii) zij de toepasselijkheid van huidige voorwaarden zouden uitsluiten. 

2.Bestelling: 

Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Telefonische bestellingen moeten worden bevestigd door aan TALK INTERNATIONAL, binnen 24 uur na de bestelling, een behoorlijk opgemaakte en ondertekende bestelbon te bezorgen per post of per e-mail. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de tarieven en de algemene voorwaarden van TALK INTERNATIONAL. 

Indien het bedrag van de prijsopgave meer dan € 1.000 (excl. btw) bedraagt, dient voor aanvang van de opdracht een voorschot van 50% te worden betaald op onze bankrekening. 

3.Leveringstermijnen: 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, is TALK INTERNATIONAL niet gebonden door de leveringstermijnen opgegeven door de klant. Anderzijds zijn de door TALK INTERNATIONAL opgegeven leveringstermijnen eveneens louter indicatief en niet bindend. Levering buiten de indicatieve termijn is geen grond tot verbreking van de overeenkomst, noch vormt het een grond tot prijsvermindering of schadevergoeding. 

4.Levering: 

Vertalingen worden ofwel per post of e-mail ofwel op uitdrukkelijk verzoek van de klant, persoonlijk aan de klant bezorgd. Kosten van postverzending of eventuele verzending per koerierdienst zijn ten laste van de klant. 

TALK INTERNATIONAL draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen aangaande verzendingen per post. 

5.Beperking van aansprakelijkheid: 

TALK INTERNATIONAL kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is de mogelijke gehoudenheid van TALK INTERNATIONAL in weerwil van het voorgaande, behoudens voor bedrog, in elk geval in omvang beperkt tot de gefactureerde en door de klant betaalde sommen met betrekking tot de vertalingsopdracht in kwestie. TALK INTERNATIONAL zal in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van de klant of ten aanzien van derden voor onrechtstreekse schade. Dit is schade die niet rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming van TALK INTERNATIONAL. Onder onrechtstreekse schade wordt onder andere verstaan economische verliezen, verlies van winsten, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, tijdverlies, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies of beschadiging van gegevens, contractueel, buitencontractueel of anders. Deze opsomming is niet limitatief. 

6.Betalingen: 

Behoudens andersluidende bepaling op de factuur, zijn facturen van TALK INTERNATIONAL betaalbaar in euro binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant gaat akkoord met een elektronische verzending van de factuur in PDF-formaat. De betaling gebeurt uitsluitend door overschrijving op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. 

7.Betwistingen: 

Klachten inzake vertalingen moeten uiterlijk binnen 5 werkdagen volgend op de leveringsdatum gemeld worden door middel van een aangetekende brief met kopie per mail, bij gebreke waaraan de vertaling en de factuur als aanvaard worden beschouwd. 

Bij eenvoudige overschrijding van de betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsintrest van 10% aangerekend op het factuurbedrag of op het onbetaald gebleven factuursaldo. 

Bovendien zal bij de overschrijding van de betalingstermijn van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, het vervallen bedrag automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 15% met een minimum van € 100, alsook met de eventuele gerechtskosten. 

Wanneer de betalingstermijn van één factuur niet wordt nageleefd, behoudt TALK INTERNATIONAL zich het recht voor om de onmiddellijke betaling van alle andere facturen te eisen zelfs indien deze nog niet vervallen zouden zijn en om de uitvoering van volgende opdrachten en verdere leveringen op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. 

In geval van betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen. 

Talk International 

Isabelle Dhondt 

Westerlaan 1/21 

8790 Waregem 

BELGIË

IBAN BE96-7380 3415 2005 – BIC KREDBEBB 

BTW: BE 0840 631 395